تسویه با صرافی آذرکوین

img
img
img
img
shape
shape
work

تسویه با صرافی آذرکوین

تسویه ریالی صرافی آذر کوین از ۸ ساعت به زیر یک ساعت کاهش یافت

بدین ترتیب کاربرانی که حساب بانک ملت دارند میتوانند

در کمتر از یک ساعت معادل ریالی ارز خود را دریافت کنند.
لازم به ذکر است کاربرانی که حساب سایر بانکها را دارند

تسویه آنها مطابق با تسویه حواله پایا می باشد.

بالا